Konto użytkownika

Nowe konto | Przypomnij hasło
Wyszukiwarka firm
Produkty
Strona główna Firmy Wrocław Usługi Adwokaci Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk
Pakiet FREEAktualizowany: 2839 dni temuDodany: Poniedziałek, 14 listopada 2011 Ilość unikalnych odwiedzin: 4669 Poleć znajomym:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk

50-078 Wrocław, Stanisława Leszczyńskiego 4/44a
woj. dolnośląskie, powiat Wrocław, gmina Wrocław

tel. 725118998, fax. 71 7072549
e-mail: adwokat.szymczyk@o2.pl
 • O firmie

  Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk (siedziba: Wrocław, Twardogóra, tel. 725 118 998 www.adwokat-szymczyk.pl ) prowadzi profesjonalną obsługą prawną firm i osób fizycznych w wielu dziedzinach prawa, w szczególności specjalizuje się w sprawach karnych (obrona oskarżonego, reprezentowanie pokrzywdzonego), karnoskarbowych, wykroczeń, gospodarczych(sprawy prawne związane z prowadzeniem firmy, spółki, i innych podmiotów), handlowych( porady prawne, sporządzanie umów(kontraktów), opinii prawnych), upadłościowych, cywilnych(porady prawne, sporządzenie opinii prawnych oraz umów w szczególności zlecenia, o dzieło, leasingu, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane, deweloperskie, darowizny, kupna-sprzedaży, o pracę, factoringu, franchisingu, i inne), spadkowych(stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i inne sprawy związane z dziedziczeniem), konsumenckich, rodzinnych (rozwód, podział majątku, alimenty), medycznych (błąd medyczny, błąd lekarski, niepowodzenie w leczeniu) oraz dochodzi wierzytelności i odszkodowań (z tytułu wypadku drogowego, w pracy, losowego, błędu medycznego), a także świadczy stałą obsługę prawną dla Firm (stała obsługa prawna jest świadczona przez adwokata Grzegorza Szymczyka dla firm z całego kraju w szczególności z okolic takich miejscowości jak Wrocław, Twardogóra, Oleśnica, Milicz, Syców, Trzebnica, Dobroszyce, Krośnice, Długołęka, Międzybórz, Bralin, Ostrów Wielkopolski, Sośnia, Kobyla Góra, Odolanów, Zduny, Sulmierzyce, Perzów, Zawonia, Dziadowa Kłoda, Kępno, Ostrzeszów, Bierutów, Oborniki Śląskie, Przygodzice, Cieszków, Baranów, Rychtal, Prusice, Wisznia Mała, Mikstat, Wilków, Krotoszyn, Jelcz Laskowice, Namysłów, Wieruszów, Kobylin, Żmigród, Czernica, itd..)  Profil działalności

  Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk z siedzibą we Wrocławiu i w Twardogórze (www.adwokat-szymczyk.pl, tel. 725118998) 
  świadczy usługi prawne z wielu dziedzin prawa

   

  • Odszkodowania - odszkodowania związane z  wypadkiem drogowym; • odszkodowania związane z  wypadkiem w pracy; • odszkodowania związane z  wypadkiem losowym; • odszkodowania za błędy lekarskie; • odszkodowania za szkody wyrządzone przestępstwem; • odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osób najbliższych; • renty z tytułu utraty powodzenia na przyszłość oraz utraty żywiciela; • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; • odszkodowania za szkody wyrządzone przez organ władzy publicznej; • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości; • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości; • odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych; • odszkodowania związane z niewykonaniem umowy; • odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie.
  • Windykacja należności - Kancelaria sprawdza dane dłużnika w ewidencji działalności gospodarczej, w GUS oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym;• wzywa dłużnika do zapłaty; • wnosi sprawę przeciwko dłużnikowi do sądu oraz reprezentuje klienta w postępowaniu przed wszystkimi sądami we wszystkich instancjach; • wnosi o zabezpieczenie roszczenia i reprezentuje klienta w postępowaniu zabezpieczającym; • wnosi o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności;• wnosi sprawę do właściwego komornika; • sprawuje stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym; • wnosi o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku; • wnosi o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika; • wnosi o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy dłużnikiem i jego małżonkiem; • wnosi o nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki; • wnosi powództwo o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki z o.o.; • wnosi powództwo o uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną; • wnosi o wszczęcie postępowania karnego przeciwko dłużnikowi.
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze - Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód; • o unieważnienie małżeństwa; • o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa; • o separacje; • o alimenty; • o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami; • o podział majątku wspólnego między małżonkami; • o kontakty; • o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej; • o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka; • o ubezwłasnowolnienie.
  • Prawo gospodarcze i handlowe - Kancelaria reprezentuje  Klienta przed sądami wszystkich instancji, organami administracji publicznej; prowadzi kompleksową obsługa prawna w zakresie prawa korporacyjnego i spółek. sporządza i opiniuje umowy, regulaminy, kontrakty handlowe; świadczy pomoc prawna w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej; Kancelaria oferuje  stałą obsługę prawną dla firm z całego kraju w szczególności z okolic takich miejscowości jak Wrocław, Twardogóra, Oleśnica, Milicz, Syców, Trzebnica, Dobroszyce, Krośnice, Długołęka, Międzybórz, Bralin, Ostrów Wielkopolski, Sośnia, Kobyla Góra, Odolanów, Zduny, Sulmierzyce, Perzów, Zawonia, Dziadowa Kłoda, Kępno, Bieutów Ostrzeszów, Oborniki Śląskie, Przygodzice, Cieszków, Baranów, Rychtal, Prusice, Wisznia Mała, Mikstat, Wilków, Krotoszyn, Jelcz Laskowice, Namysłów, Wieruszów, Kobylin, Żmigród, Czernica,
  • Prawo spadkowe - Porady prawne, sporządzenie pism oraz reprezentowanie Klienta w spawach:  o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarząd spadkiem nieobjętym i wyjawienie przedmiotów spadkowych; • o stwierdzenie nabycia spadku; • o dział spadku; • o zachowek; • podatku od spadków i darowizn; • o uznanie za niegodnego i wydziedziczenie.
  • Prawo pracy - Porady prawne, sporządzanie pism oraz reprezentowanie Klienta w spawach: o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy oraz ustalenie sposobu ustania stosunku pracy; • o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę; o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze; • o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie pieniężne za krzywdy z tytułu mobbingu; • o ustalenie wypadku przy pracy oraz o odszkodowanie należne z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej; • o sprostowanie świadectwa pracy; • odwołania o decyzji ZUS w sprawach rentowych; • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
  • Prawo karne - obrona oskarżonego w postępowaniu karnym; • reprezentowanie Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym; • sporządzenie pism procesowych; • porady prawne w zakresie odpowiedzialności karnej; • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa; • reprezentowanie osoby pokrzywdzonej oraz oskarżycieli posiłkowych we wszystkich instancjach postępowania w sprawie; • pomoc prawna podejrzanym oraz tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego; • reprezentowanie Klienta przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary jak również w postępowaniach związanych z przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary.
  • Prawo cywilne - porady prawne w zakresie prawa rzeczowego i zobowiązaniowego; • reprezentacja Klienta w spawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, o  uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o zasiedzenie, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o zniesienie współwłasności, o zapłatę czynszu, o eksmisję;  dochodzenie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości, niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych, szkodę wyrządzoną przestępstwem, szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej oraz odszkodowań związanych z wypadkiem drogowym; • reprezentowanie Klienta w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń; • dochodzenie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym; • sporządzenie pism procesowych; • reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym.
  • Prawo medyczne - obrona lekarzy w sprawach karnych związanych z wykonywaniem zawodu; • reprezentowanie lekarzy w sprawach o błąd w sztuce medycznej; • dochodzeniu odszkodowań za błąd w sztuce medycznej przeciwko zakładom opieki zdrowotnej i zakładom ubezpieczeń;