Konto użytkownika

Nowe konto | Przypomnij hasło
Wyszukiwarka firm
Produkty
Strona główna Regulamin

Regulamin

§1
Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez przedsiębiorstwa w portalu Fribo.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
 2. Zamieszczenie informacji o prowadzonej działalności gospodarczej polega na utworzeniu darmowego konta pod adresem http://www.fribo.pl/uzytkownik/rejestracja.html, a następniena wybraniu odpowiedniego pakietu i dodaniu wpisu przedsiębiorstwa pod adresem http://www.fribo.pl/baza_firm/dodaj_firme.html
 3. Dodanie wpisu firmy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Zaakceptowanie Regulaminu oznacza, iż osoba rejestrująca jest upoważniona do reprezentowania zarejestrowanej firmy i umieszczania danych dotyczących firmy w serwisie Fribo.pl .
 5. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne przedsiębiorstwa ulegną zmianie, przedsiębiorstwo powinno zaktualizować wpis w katalogu Fribo.pl.
 6. Wszelkie przekazane przez przedsiębiorstwo do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają określonej ochronie prawnej. Zabrania się kopiowania i powielania tych materiałów przez osoby trzecie bez zgody danego przedsiębiorstwa.
 7. Przedsiębiorstwo wyraża zgodę na publikację materiałów, jakie są wyświetlane w serwisie Fribo.pl oraz na stronach partnerskich Fribo.pl.
 8. Publikacja informacji o przedsiębiorstwie na stronach partnerskich Fribo.pl nie wiąże się z dodatkowych kosztami ze strony przedsiębiorstwa.
 9. Przedsiębiorstwo oświadcza przy tym, że wszelkie wprowadzone przez nią do Fribo.pl dane nie naruszają praw innych osób. W przypadku, gdy nastąpi sytuacja z wystąpieniem przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi Fribo.pl związanymi z nieprawidłowym lub bezprawnym charakterem tych danych, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal Fribo.pl poniesie w związku z wystąpieniem o roszczenia.
 10. Przedsiębiorstwo wyraża zgodę na edycję przez Fribo.pl danych, jak również tych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub pojemności plików graficznych w celu niezbędnym do prawidłowego i szybszego funkcjonowania serwisu Fribo.pl
 11. Opisy zamieszczane przez przedsiębiorstwa powinny być napisane w języku polskim oraz powinny być poprawne pod względem ortograficznym i stylistycznym. Fribo.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdym wpisem. Fribo.pl zastrzega sobie jednak prawo do edycji lub usunięcia wpisu który nie podporządkowuje się wyznaczonym w tym regulaminie zasadom.
 12. Przedsiębiorstwo akceptując ten Regulamin wyraża zgodę na prezentację swoich danych, znaków graficznych oraz treści o nim na łamach portalu Fribo.pl oraz na innych serwisach należących do właściciela Fribo.pl, jak również stronach partnerskich Fribo.pl.
 13. Przedsiębiorstwo wyraża zgodę na umieszczanie przez Fribo.pl w jakimkolwiek miejscu portalu ogłoszeń, reklam, a także informacji, które dotyczą produktów lub usług osób współpracujących z Fribo.pl oraz ogłoszeń, reklam, a także informacji właściciela serwisu Fribo.pl.
 14. Akceptując Regulamin przedsiębiorstwo wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych, jednak przedsiębiorstwo oświadcza, że zostało poinformowane o wglądzie do swoich danych oraz ich ewentualnego poprawiania.
 15. Regulamin ten obowiązuje zarówno na stronie serwisu Fribo.pl jak i na innych serwisach branżowych należących do właściciela Fribo.pl, jak również stronach partnerskich Fribo.pl.§2

Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Przedsiębiorstwo rejestrując się w serwisie Fribo.pl ponosi całą odpowiedzialność za treści zawarte we wpisie, a szczególnie za prawdziwość danych, treści ogłoszeń, oraz zgodność z prawem i normami moralnymi.
 2. Wszystkie informacje dotyczące produktów lub usług przedsiębiorstw, jakie są zamieszczane w portalu, powinny być kompletne oraz nie mogą wprowadzać w błąd potencjalnych klientów.
 3. Fribo.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu zamieszczonego w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z działalności firmy przedstawionej we wpisie w katalogu, oraz prawo do usunięcia plików graficznych nie mających żadnego związku z przedsiębiorstwem, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie przedsiębiorstwa które naruszyło regulamin po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie to przedsiębiorstwo.
 4. Fribo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem przedsiębiorstwa za naruszenie jej praw przez osoby trzecie, a także za podszywanie się przez osoby trzecie pod przedsiębiorstwo. Wszelkie wynikłe sprawy, o których w tym punkcie będą rozstrzygane bez udziału Fribo.pl.
 5. Fribo.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, jakość oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez przedsiębiorstwo.
 6. Fribo.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieporozumienia, pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, przedsiębiorstwo rozwiązuje spór bez angażowania Fribo.pl w jakiekolwiek czynności prawne z tym związane.
 7. Fribo.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany przez utratę danych, przerwy w świadczeniu usług, przerwy techniczne, awarie itp.
 8. Zabronione jest wszelkie działanie, które mogłoby lub bezpośrednio utrudnia albo uniemożliwia prawidłowe działanie portalu.
 9. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uznaje się także działania lub naruszenia zmierzające do jego obejścia.§3

Opcje i pakiety dla firm w serwisie

 1. Dodanie Firmy do katalogu następuje poprzez wybranie jednego z dostępnych pakietów.
 2. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów zamieszczony jest pod adresem: http://www.fribo.pl/baza_firm/pakiety.html.
 3. Opis wybranego przez przedsiębiorstwo pakietu i jego cena jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 4. Fribo.pl dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach portalu.
 5. Po zakończeniu rejestracji w przypadku wybrania przez przedsiębiorstwo płatnego wpisu Fribo PREMIUM, zobowiązane jest ono do dokonania płatności za dany pakiet w ciągu 7 dni.
 6. Pakiety płatne w serwisie Fribo.pl ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia wybrania pakietu płatnego. Przed upływem tego okresu przedsiębiorstwo zostanie uprzedzone o kończącym się okresie objętym abonamentem.
 7. Opłata dokonywana przez przedsiębiorstwo zostaje uiszczona na podstawie faktury PROFORMA wystawionej przez serwis Fribo.pl. Faktura VAT wystawiana jest dopiero po włynięciu pieniędzy na konto bankowe które określi serwis Fribo.pl
 8. Fribo.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnych akcji promocyjnych, zmian cen pakietów, zmian funkcji pakietów oraz udzielania rabatów.
 9. Niezależnie od posiadanego pakietu, przedsiębiorstwo otrzymywać będzie do 1 wiadomości e-mail miesięcznie wraz z produktami oferowanymi przez Fribo.pl bądź partnerów Fribo.pl.
 10. Fribo.pl nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu w katalogu.§4

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje(at)fribo.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i zaczyna się od otrzymania zgłoszenia przez Fribo.pl. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo zostanie poinformowane o terminie drogą elektroniczną na adres z którego przesłano reklamację.
 3. Fribo.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do używania prawidłowego i aktualnego adresu e-mail w trakcie korespondencji z Fribo.pl.
 4. Fribo.pl nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez przedsiębiorstwa danych oraz haseł umożliwiających zmianę wpisu w katalogu.
 5. Serwis Fribo.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone przez przedsiębiorstwa w serwisie Fribo.pl oraz za konsekwencje jakie wynikną w efekcie zamieszczenia informacji przez przedsiębiorstwo.§5

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku występujących sporów pomiędzy przedsiębiorstwem a portalem Fribo.pl zastosowanie mają przepisy prawa kodeksu karnego.
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez portal Fribo.pl w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie portalu.
 3. Przedsiębiorstwo dodając wpis oświadcza, iż zapoznało się z Regulaminem i akceptuje go w całości.